Λογιστής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ

 

  • Χαρακτηρισμός και Καταχώρηση Τιμολογίων Δαπανών ,Παγίων και Αγορών
  • Προετοιμασία για Κοστολόγηση Φακέλου Εισαγωγών
  • Συμφωνίες Λογαριασμών Εμπορικής Εφαρμογής με την Γενική Λογιστική
  • Συμφωνίες Λογαριασμών Παγίων και Γενικής Λογιστικής
  • Συμφωνίες Αποθηκών με Γενική Λογιστική και Εκκαθάριση Φασόν
  • Έλεγχος των Αποθηκών και της Κοστολόγησης των Ανταλλακτικών
  • Εμπειρία στην Διαχείριση των Διαδικασιών My Data
  • Αρχειοθέτηση Παραστατικών

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης

Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών (3) σε Οργανωμένο Λογιστήριο Βιομηχανικής Εταιρείας.

Άριστη γνώση Η/Υ, συγκεκριμένα Microsoft Office (Word, Excel ).

Άριστος χειρισμός συστημάτων διαχείρισης της βάσης δεδομένων ERP ( Επιθυμητό Entersoft ).

Πολύ καλή Γνώση όλου του κυκλώματος λογιστικών & φορολογικών εργασιών  , καθώς και του Κυκλώματος των Αποθηκών.

Άριστη γνώση λογιστικού σχεδίου

Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εξαγωγών

Εμπειρία στις Διαδικασίες My Data

Οργανωτικές Ικανότητες

Πολύ Καλό Χειρισμό Η/Υ

Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας

Καλή Γνώση Αγγλικών

Άριστη Επικοινωνία