Πράξεις Φροντίδας για το Περιβάλλον

Πράξεις Φροντίδας για το Περιβάλλον

Με καθημερινές πράξεις φροντίδας συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκαλούνται από την καθημερινή μας δραστηριότητα, καθώς και η ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις αποφάσεις και τις διαδικασίες μας.

Περιβαλλοντική Συνείδηση

Με καθημερινές πράξεις φροντίδας συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας βασίζεται στην αρχή της επαναχρησιμοποίησης όπου τίποτα δεν θεωρείται άχρηστο. Τα πάντα αποτελούν πρώτη ύλη και μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν, είτε να ανακυκλωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. Ως μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, πιστεύουμε στην κυκλική οικονομία και επενδύουμε συνεχώς σε δράσεις και προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, στοχεύουμε στην πιο αποδοτική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων, υιοθετώντας συνεχώς πρωτοβουλίες επιπλέον αυτών που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Στόχος μας είναι όχι μόνο να μην επιβαρύνουμε το εύθραυστο οικοσύστημα του πλανήτη, αλλά και να αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, εμπνέοντας με τη δράση μας και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους μας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιούμε συνεχή αναβάθμιση του εργοστασίου τόσο σε επίπεδο ποιότητας και διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

 

Κατανάλωση ενέργειας
Θεωρούμε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση για τις επόμενες δεκαετίες. Για τον λόγο αυτόν, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (ηλεκτρισμού).

Διαχείριση αποβλήτων

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων μας, εφαρμόζοντας, σε μεγάλη κλίμακα, πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης. Από τις παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανικής μας μονάδας προκύπτουν απόβλητα τα οποία διαχωρίζονται και παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένους επαγγελματίες για τη συνολική τους διαχείριση.
Πραγματοποιείται διαχωρισμός αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. Τα ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και τοποθετούνται σε συγκεκριμένους κάδους τους οποίους οι συνεργαζόμενες εταιρίες αξιοποιούν.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες που διαχωρίζονται τα υλικά, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους:

Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων είναι τα εξής:

 • εκτρέπονται σημαντικές ποσότητες από την ταφή των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ,
 • επιτυγχάνεται ανάκληση ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτί πλαστικό, μέταλλο, ξύλο κλπ. ενώ εξοικονομείται ενέργεια,
 • αξιοποιούνται τα στερεά απόβλητα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανίες για την κάλυψη των
  ενεργειακών τους αναγκών,
 • επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη,
 • επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική μας διαδικασία.

Πιστοποιήσεις:

 • ISO 14001 : η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Σύστημα ISO 14001.
 • ISO 50001 : η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001.
 • Εγγυήσεις Προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά) από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Πράσινης Ενέργειας : «Η ΜΕΓΑ πιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας Εγγυήσεις Προέλευσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας .Τo Πράσινo Πιστοποιητικό αποτελεί βεβαίωση ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε η ΜΕΓΑ στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης).
 • Πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody : η ΜΕΓΑ έχει λάβει πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody και πιστοποίηση PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Chain of Custody. Οι πιστοποιήσεις αυτές αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για τη φροντίδα του περιβάλλοντος μέσα από την αειφόρο διαχείριση των δασών. Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.