Ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη ΜΕΓΑ έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals). Απόφαση της Διοίκησης είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής υγείας των εργαζομένων μας.

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον ετήσιο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Υιοθετώντας την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η ΜΕΓΑ στηρίζει και δεσμεύεται για ενεργή συμμετοχή στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Κατανάλωση Ενέργειας

Στη ΜΕΓΑ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού παραγωγής) και καυσίμων (οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, πρώτων υλών και εμπορευμάτων), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και στην αποφυγή των δραματικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η ΜΕΓΑ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, διενεργεί μια συστηματική προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομές παραγωγής ΑΠΕ και πρακτικές απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της.

Η ΜΕΓΑ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, θέτει μετρήσιμους στόχους με στόχο τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομές παραγωγής ΑΠΕ και πρακτικές απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της.

Πράσινο Πιστοποιητικό

Η  ΜΕΓΑ διαθέτει τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων μας. Εφαρμόζουμε, σε μεγάλη κλίμακα, περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης, εκτρέποντας την συντριπτική πλειοψηφία των αποβλήτων μας από τη χωματερή. Από τις παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανικής μας μονάδας προκύπτουν απόβλητα τα οποία διαχωρίζονται στην πηγή παραγωγής τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, μετατρέποντας τα παραγόμενα απόβλητα σε χρήσιμα υλικά ή ενέργεια.

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κατηγορίες που διαχωρίζονται τα υλικά, ο τρόπος διαχείρισης τους καθώς και τα αποτελέσματα του προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων: