Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Παρακάτω θα βρείτε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ, στον οποίο αποτυπώνεται η συνεισφορά μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ περιλαμβάνονται αναλυτικά και μετρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην επίδοση της ΜΕΓΑ σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. O Απολογισμός έχει καταρτιστεί σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της βασικής επιλογής (in accordance- Core) των Προτύπων του GRI. 2017.

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017

Ξεφυλλίστε εδώ